Reklamační řád

V souladu se zákonem poskytujeme na zboží prodávané v internetovém obchodě www.momenteeczech.com záruku zásadně v délce 24 měsíců. Záruční lhůta vzhledem k povaze našeho zboží začíná běžet převzetím zboží kupujícím, přičemž se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Nároky z odpovědnosti za vady a ze záruky (reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Na všechno naše zboží vydáváme daňový doklad, který slouží zároveň jako záruční list.

Reklamační protokol Vám zašleme emailem bezprostředně po přijetí reklamace. Dále Vám bezodkladně po vyřízení reklamace vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace Vám vydáme také písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

O reklamaci rozhodneme do 5  pracovních dnů. Do této lhůty se však nepočítá doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady (např. ke zhotovení znaleckého posudku, je-li zapotřebí). Reklamace včetně odstranění vady však musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po domluvě s Vámi prosloužit.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny Vám bude příslušná platba dle Vaši volby vrácena převodem na bankovní účet.

Máte právo na úhradu nutných nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci máte také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení . Reklamované zboží nám musí být doručeno spolu s písemným, řádně specifikovaným oznámením vad a jejich označením (např. lepícím papírkem), které musí obsahovat též volbu nároku kupujícího podle zákona, jinak bude reklamace považována za neplatnou.

Pro uplatnění reklamace prosím zašlete reklamované zboží na adresu: Momenteeczech, Pražská 238, 250 66 Praha – Zdiby. Spolu se zbožím je potřeba do balíčku přiložit kopii faktury a napsat vyjádření k vadám věci.

Veškerý obsah na internetových stránkách www.momenteeczech.com je chráněn autorským právem zák. č.121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v aktuálním znění. Kopírování, šíření tohoto obsahu a jakékoliv reprodukování je zakázané. V případě kopírování a jakéhokoliv reprodukování tohoto obsahu, budeme postupovat dle příslušných právních předpisů.